กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ( โทร 054-059654 โทรสาร 054-059657 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผน5ปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แหล่งท่องเที่ยวในตำบลภูคา
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
______________________________________________________________________________________________
  [ 17-07-2561 ]การรับรองสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561
  [ 17-07-2561 ]การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ที่มีเทศบาลตำบล และนายกเทสมนตรีเมืองน่าน)
  [ 17-07-2561 ]แจ้งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
  [ 16-07-2561 ]link และ QR code .ในการนำเข้าข้อมูล การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561 
  [ 13-07-2561 ]การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 
  [ 13-07-2561 ]การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  [ 13-07-2561 ]ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ 59-60 หากมีแก้ไข หรือเพิ่มเติม ขอให้แจ้งจังหวัดภายในวันที่ 13/07/2561 (ก่อนเวลา 16.30 น. ) 
  [ 12-07-2561 ]แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  [ 12-07-2561 ]การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. ของข้าราชการหรือพนักงานบรรจุใหม่
  [ 12-07-2561 ]power point เรื่อง โครงการอบรมการจัดทำงบประมาณ ปี 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[doc220180712002420.ppt
  [ 12-07-2561 ]แนวทางการใช้ป้านกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
  [ 12-07-2561 ]แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทสแจ้งการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป้นทางการจาก kingdom of Swaziland (ราชอาณาจักรสวาชิแลนด์) เป็น Kingdom of Eswatini (ราชอาณาจักรเอสวาตินี)
  [ 12-07-2561 ]การส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  [ 12-07-2561 ]ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรตืการประกวดวาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561
  [ 12-07-2561 ]การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Inforgraphic แนวปฏิบัติ (code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน
  [ 12-07-2561 ]การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561
  [ 12-07-2561 ]แจ้งการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)
  [ 12-07-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 20 ราย 
  [ 10-07-2561 ]link และ qr-code เพื่อเข้าตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) สามารถก็อป link ไปใช้ได้เลยคะ 
  [ 09-07-2561 ]ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) 
  [ 09-07-2561 ]ขอรายละเอียดบัญชีสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว (แจ้งอำเภอท่าวังผาและเทศบาลเมืองน่าน) 
  [ 05-07-2561 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประจำเดือน มิ.ย. 61 ให้นำเข้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ก.ค. 61 ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค. 61 
  [ 04-07-2561 ]ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตาม "โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง"
  [ 04-07-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 
  [ 04-07-2561 ]การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 04-07-2561 ]การรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ....(ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
  [ 04-07-2561 ]การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เทศบาลเมืองน่าน)
  [ 04-07-2561 ]การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป้นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เทศบาลเมืองน่าน)
  [ 04-07-2561 ]แจ้งซ้อมแนวทางปฏิบัติทางเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)
  [ 04-07-2561 ]แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า 
  [ 04-07-2561 ]กำหนดให้มีการประชุมทางไกล (Web conference) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  [ 04-07-2561 ]ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน)พ.ศ.2561 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561
  [ 04-07-2561 ]รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่กรอกข้อมูล รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 
  [ 03-07-2561 ]รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประจำเดือน มิ.ย. 61 ให้นำเข้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ค. 61 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 61 
  [ 03-07-2561 ]มอบหมายให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 03-07-2561 ]การกำหนดสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนยืปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
  [ 02-07-2561 ]ผลการดำเนินการและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 02-07-2561 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัวชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) 
  [ 02-07-2561 ]กำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 29-06-2561 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิาสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 
  [ 29-06-2561 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561) 
  [ 29-06-2561 ]ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
  [ 29-06-2561 ]ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ไปปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561
  [ 29-06-2561 ]การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น
  [ 29-06-2561 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  [ 29-06-2561 ]การส่งโรงเรียนเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์
  [ 28-06-2561 ]บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2561
  [ 28-06-2561 ]การประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม "พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ"
  [ 28-06-2561 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  [ 28-06-2561 ]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561)
  [ 27-06-2561 ]ขอแจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งในเสร็จรับเงินฯภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 
  [ 27-06-2561 ]แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561) 
  [ 27-06-2561 ]โครงการอบรม "หลักสูตรบริบาลผู้สูงอายุ กรมอนามัย 420 ชั่วโมง"
  [ 27-06-2561 ]โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พร้อมนำศาสตร์พระราชานำมาประยุกต์ใช้พัฒนาองค์กรให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
  [ 27-06-2561 ]การดำเนินการจัดทำและเสนอหนังสือราชการของ สถ.
  [ 27-06-2561 ]แจ้งการยุติโครงการจัดสวัสดิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ กลุ่มวิกฤตร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
  [ 27-06-2561 ]ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
  [ 27-06-2561 ]ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ่ารการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  [ 25-06-2561 ]ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 
  [ 25-06-2561 ]แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3)
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา อำเภอน้ำปัว จังหวัดน่าน 32150 ( โทร 0-5555-5555 , โทรสาร 0-5555-5555 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615