กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ( โทร 054-059654 โทรสาร 054-059657 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ประชาสัมพันธ์
 วิสัยทัศน์ องค์กาารบริหารส่วนตำบลภูคา
 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูคา
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผน5ปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แหล่งท่องเที่ยวในตำบลภูคา
 รายงานการประชุมพนักงานประจำเดือน
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
______________________________________________________________________________________________
  [ 21-03-2562 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  [ 21-03-2562 ]กำหนดวัดหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (แจ้ง ทม.น่าน)
  [ 21-03-2562 ]การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน) 
  [ 21-03-2562 ]แจ้ง อปท. ที่มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเป็นโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ยืนยันความประสงค์ในการรับอุปกรณ์และใช้ในการจัดการเรียนสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แจ้ง สถอ.เวียงสา 
  [ 21-03-2562 ]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน) 
  [ 21-03-2562 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 
  [ 20-03-2562 ]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน) 
  [ 20-03-2562 ]การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ครั้งที่ 2/2561 (1 ตุลาคม 2561) แจ้ง ทม.น่าน
  [ 20-03-2562 ]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 แจ้ง อบต.ไหล่น่าน ทต.ศรีษะเกษ อบต.ฝายแก้ว
  [ 20-03-2562 ]แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  [ 20-03-2562 ]แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  [ 20-03-2562 ]ขอเชิญร่วมเสวนา การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
  [ 20-03-2562 ]ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัด อปท. ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น 
  [ 20-03-2562 ]การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.[doc220190320015246.xlsx]
  [ 20-03-2562 ]แจ้งจัดประกวดรางวัลวรรรกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
  [ 20-03-2562 ]การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ 
  [ 20-03-2562 ]ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
  [ 19-03-2562 ]การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้
  [ 19-03-2562 ]แบบการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลดเอกสารด้วย[doc220190319020827.doc
  [ 19-03-2562 ]แจ้งโครงการฝึกอบรม"หลักสูตร English Class of Tomorrow : Towards Cefr" ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  [ 19-03-2562 ]หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดน่าน
  [ 19-03-2562 ]แจ้ง อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบบริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ
  [ 19-03-2562 ]ขอทราบข้อมูลผู้มาช่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 19-03-2562 ]กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่
  [ 19-03-2562 ]ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) แจ้ง ทม.น่าน 
  [ 19-03-2562 ]ปัญหาการส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านให้ อปท. (แจ้งนายอำเภอเชียงกลาง และนายอำเภอภูเพียง)
  [ 19-03-2562 ]โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน) 
  [ 19-03-2562 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมืองวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (แจ้ง อบจ.น่าน) 
  [ 18-03-2562 ]เชิญประชุมคณะทำงานกลุ่ม Clusters เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มที่ 1 
  [ 18-03-2562 ]การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ[doc220190317213623.zip]
  [ 18-03-2562 ]การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่ อปท. 
  [ 18-03-2562 ]ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคลาย
  [ 18-03-2562 ]แจ้งให้ อปท.ที่ยังไม่รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของ อปท. ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.ท่าวังผา สถอ.นาน้อย สถอ.เชียงกลาง สถอ.ทุ่งช้าง สถอ.แม่จริม และ สถอ.บ่อเกลือ) 
  [ 18-03-2562 ]โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 (IMS 4.0)
  [ 18-03-2562 ]โครงการอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การวางผังชุมชน" Urban Community Strategy (UCS)
  [ 18-03-2562 ]โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก small water resources development and course
  [ 18-03-2562 ]การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน 
  [ 15-03-2562 ]ขอส่งหนังสือ "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร" 
  [ 15-03-2562 ]ขอเชิญร่วมประชุมการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
  [ 15-03-2562 ]การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[doc220190315001134.doc]
  [ 15-03-2562 ]โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
  [ 15-03-2562 ]การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมของ อปท. ในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ"เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456
  [ 15-03-2562 ]การคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 
  [ 15-03-2562 ]การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล (แจ้ง ทม.น่าน) 
  [ 15-03-2562 ]ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่นักเรียนและครูพละศึกษาในสังกัดฯเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโครงการ "เจ้าหนูเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยวุชนโลก" SOCCER CUP THAILAND 2019"
  [ 15-03-2562 ]แจ้งประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) 
  [ 15-03-2562 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 
  [ 15-03-2562 ]การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศมางการศึกษา (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (Child Development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2562 
  [ 15-03-2562 ]แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  [ 15-03-2562 ]แนวทางการรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในสถานศึกษาสังคมสังกัด อปท. 
  [ 14-03-2562 ]แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 
  [ 14-03-2562 ]การมอบเกียรติบัตรให้แก่ อปท.
  [ 13-03-2562 ]รบกวนรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเองผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 
  [ 13-03-2562 ]แจ้งโครงการ"ส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่นวกับรอบแนวทางการประเมินคุรภาพภายนอกแนวใหม่ของ สมศ.และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  [ 13-03-2562 ]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งอำเภอท่าวังผา) 
  [ 12-03-2562 ]การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [ 12-03-2562 ]แนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคระรัฐมนตรี เมือวันที่ 4 ธันวาคม 2561 
  [ 12-03-2562 ]หลักเกณฑ์วิะีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ
  [ 11-03-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย
  [ 11-03-2562 ]หลักเกณฑ์และวิะีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (แจ้ง อบจ.น่าน) 
1 2 3
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 ( โทร 0-5405-9654 , โทรสาร 0-5405-9657 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615