กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ( โทร 054-059654 โทรสาร 054-059657 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ประชาสัมพันธ์
 วิสัยทัศน์ องค์กาารบริหารส่วนตำบลภูคา
 รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูคา
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผน5ปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แหล่งท่องเที่ยวในตำบลภูคา
 รายงานการประชุมพนักงานประจำเดือน
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
______________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 
 สภาพสังคม
           ชุมชนชาวภูคามีชนชาติเป็นเผ่าลั้วมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนตามไหล่เขาในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยเฉพาะชุมชนที่ติดกับหน่วยอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจะมีบ้านเรือนอยู่ค่อนข้างหนาแน่นหย่อมที่๑ จำนวน ๖ หมู่บ้านคือ บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น  หมู่ ๗ บ้านเต๋ยกลาง หมู่ ๖ บ้านเต๋ยห้วยงอน หมู่ ๑๐ บ้านน้ำปัวพัฒนาหมู่  ๑๒  บ้านแจรงหลวง หมู่ ๔  บ้านตาน้อย หมู่ ๕ หย่อมที่ ๒ ตั้งบ้านเรือนอยู่ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๑ ตอน อำเภอปัว – อำเภอบ่อเกลือคือ บ้านป่าไร่ หมู่ ๘  บ้านใหม่ภูคาหมู่ ๑๔ บ้านน้ำดั้น หมู่ ๑๓ หย่อมที่ ๓ ตั้งบ้านเรือนอยู่ติดกับเขตบ้านนาคำ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว คือบ้านปางยาง  หมู่ ๑  บ้านขุนกูน หมู่ ๒ การคมนาคมเข้า-ออกหมู่บ้านมีทางเดียวต้องผ่านบ้านนาคำ ตำบลศิลาเพชร หย่อมที่ ๔ ตั้งบ้านเรือนติดกับเขตบ้านดอนชัย ตำบลศิลาแลง คือ บ้านผาเวียง หมู่ ๓ การคมนาคมเข้า-ออกหมู่บ้านได้เส้นทางเดียวผ่านบ้านดอนชัยตำบลศิลาแลง หย่อมที่๕ ตั้งบ้านเรือนติดกับเขตบ้านส้านเหล่า ตำบลสถาน  คือบ้านห้วยปูด หมู่ ๙ การคมนาคมเข้า – ออกหมู่บ้านได้เส้นทางเดียวผ่านบ้านส้านเหล่า ตำบลสถาน  หย่อมที่ ๖ ตั้งบ้านเรือนติดกับเขตบ้าน สกาดเหนือ ตำบลสกาด อำเภอปัว การคมนาคมเข้า-ออกหมู่บ้านช่วงหน้าแล้งได้ ๒ ทางคือเส้นทางที่หนึ่งผ่านบ้านสกาดเหนือ ตำบลสกาด เส้นทางที่สอง ข้ามลำน้ำปัว ผ่านบ้านหมู่ ๑๐ เต๋ยห้วยงอน ช่วงฤดูฝนเข้า-ออกได้เส้นทางเดียวผ่านบ้านสกาดเหนือ การปลูกสร้างบ้านเรือนบางส่วนยังคงรักษาลักษณะของบ้าน ตามแบบท้องถิ่นคือเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง หลังคามุงสังกะสีบ้างหญ้าคาบ้างสลับกัน บางส่วนได้รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา โดยก่อสร้างบ้านเรือนด้วยปูนผสมด้วยบล็อกหรืออิฐมอน หลังคามุงกระเบื้องปูน แผ่นเมทัลชีส
  ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นสังคมแบบเครือญาติ  ถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน วิถีชึวิตมีความเป็นชนบทมีความรักเอื้ออาทรต่อกันรักสงบสามัคคีการดำเนินชีวิตค้อนข้างเรียบง่าย มีวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ภาษาพูดเป็นภาษาลั้วลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่น อาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่คือเกษตรกรรมรายได้อยู่ในเกณฑ็ต่ำ
          ลักษณะความเชื่อมีผลต่อการดำรงชีวิต และอาชีพของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการดำรงชีวิตการจะทำกิจกรรมต่างๆจะมีเรื่องความเชื่อเข้ามามีอิทธิพลเสมอ เช่นการออกไปประกอบอาชีพ ในหนึ่งสัปดาห์จะมีวันหยุดหนึ่งวันคือวันกรรม คือคนในชุมขนตำบลภูคาจะหยุดการออกไปประกอบอาชีพแต่จะอยู่กับบ้าน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความเชื่อในอดีตมีผลต่อการกระทำ ทัศนคติและค่านิยมของคนในชุมชนเสมอ

 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 ( โทร 0-5405-9654 , โทรสาร 0-5405-9657 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615